اخبار
1398/2/25 چهارشنبه
برگزاری چهل و یکمین کمیسیون ماده 20
چهلمین کمیسیون ماده 20 با حضور جناب آقای دکتر جانبی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان به منظور بررسی درخواست های متقاضیان بخش دولتی و خصوصی جهت اخذ یا تمدید موافقت اصولی، پروانه بهره برداری و معرفی یا تغییر مسئول فنی واحد مربوطه و یا اخذ مجوز برای بهره برداری از بخش های تازه تاسیس ، در حوزه جغرافیایی تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان به صورت منظم برگزار و نسبت به موافقت یا عدم موافقت در خصوص هر پرونده میان اعضاء بحث و تبادل نظر می شود. در این جلسه که در تاریخ 98/2/24 با حضور مهندس سعیدی مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان ، کارشناسان واحد صدور پروانه ها و سایر اعضاء برگزار شد. 11پرونده با موضوع صدور پروانه بهره برداری و صدور و تغییر پروانه مسئولیت فنی بررسی گردید.

.