اخبار
1398/2/10 سه‌شنبه
برگزاری کارگاه آموزشی صدور پروانه موسسات پزشکی کشور
آقا سعیدی رئیس اداره صدورپروانه های دانشکده علوم پزشکی آبادان به همراه کارشناسان اداره در کارگاه آموزشی صدور پروانه و مؤسسات پزشکی کشور حضور یافتند : طبق فرموده آقای سعیدی ؛ کارگاه دو روزه کشوری به منظور تکمیل آموزش کاربری سامانه مذکور و ورود اطلاعات مؤسسات موجود در دانشگاه‌ها و با حضور مدیر کل محترم نظارت و اعتبار بخشی امور درمان جناب آقای دکتر عسکری ؛ در مرکز همایش‌های زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برگزار شد. وی افزود: در این کارگاه که آقای دکتر علی مشکینی، معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان در خصوص سامانه مذکور گفت: این سامانه با هدف تسهیل و تسریع در روند صدور پروانه مؤسسات پزشکی در سطح کشور ایجاد شده است.. آقای سعیدی با بیان اینکه کارگاه صدور پروانه به منظور آشنایی بیشتر با سامانه مذکور وبررسی نظرات کارشناسان منتخب دانشگاه‌ها و رفع نواقص و اشکالات برگزار شد، اظهار کرد: در این کارگاه ، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به دو گروه تقسیم و به مدت سه روز برگزار شد. سعیدی خاطرنشان کرد: عناوین ذیل به سامانه صدور پروانه های کشوری افزوده شد: 1. اب

.