مدیر خدمات پرستاری بیمارستان

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری (معادل ارشد)

سابقه کاری : 19سال سابقه کار

شرح وظایف :انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

واحد های زیر مجموعه : ICU دیالیز تالاسمی درمانگا ه تخصصی CCUاطفال جراحی زنان-جراحی مردان-زنان وزایمان داخلی-اطاق عمل-اورژانس ایزوله
 

اهداف

-- برنامه ریزی درزمینه ارتقاء و بهبود مستمرفعالیتهای ارائه خدمات به بیمار بااجرای برنامه های اعتباربخشی و ارتقاء خدمات اورژانس

-- تعیین برآوردسطوح مختلف نیروی انسانی موردنیاز بخش های پرستاری و مامایی

-- ایجادهماهنگی دربرنامه های ارتقاءکیفی و بهبود مستمرفعالیت های پرستاری و مامایی

-- ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران ازخدمات پرستاری و مامایی

-- ارتقاء رضایتمندی کارکنان ازطریق ایجاد ارتباط موثر و عملکرد مطلوب آنها

-- پیاده سازی سیستم پرداخت مبتنی برعملکرد در واحد پرستاری و مامایی

-- بکارگیری نیروی انسانی براساس توانمندیهای افراد در شیفت ها و بخش های مختلف

-- تعیین و پیشنهادبودجه موردنیاز و اولویت بندی اجرای برنامه های پرستاری

-- بازدید مستمر ازواحدها در شیفت های مختلف

-- ارزیابی نیازهای آموزشی کلیه کادرپرستاری جهت دستیابی به اهداف برنامه استراتژیک

-- ارتقاء سلامت مادران و نوزادان در بخش های مختلف

-- تهیه و ارائه جزوات و پمفلت های آموزشی موردنیاز بخش ها به آنها

-- نظارت و کنترل مراقبتهای پرستاری و مامایی براساس استانداردهای تعیین شده بااستفاده از ابزارهای مناسب،چک لیست ها(تاکید بررعایت اصل استاندارد تحویل بالینی،نحوه دارو دادن و .....)

دوشنبه 22 مهر 1398  


    

    

    

    

     

         


       

تعداد بازديد اين صفحه: 3210
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18902856 تعداد بازديد زيرپورتال: 274234 اين زيرپورتال امروز: 1010 سایت در امروز: 33436 اين صفحه امروز: 11